Trots ändrande pandemirutiner på bussarna – Sörmlands resenärer fortsatt nöjda med sin kollektivtrafik

Resenärernas sammanlagda nöjdhet med Sörmlandstrafiken har ökat med fyra procent jämfört med hösten 2019. Det visar siffrorna från höstens ombordundersökning som Region Sörmland har beställt.

Coronapandemin har påverkat både resvanor och biljettrutiner för kollektivtrafiken under det gångna året. Men trots stängda framdörrar och begränsade möjligheter till biljettköp är resenärerna nöjdare än tidigare med sin kollektivtrafik. På frågan ”Hur nöjd är du sammanfattningsvis med Sörmlandstrafiken?” svarar 66 procent att de är ”Nöjda” eller ”Mycket nöjda”. Det är en ökning med fyra procent jämfört med när motsvarande undersökning genomfördes hösten 2019, alltså innan Corona-pandemins utbrott.

–      Vi ser resultatet som att resenärer har visat förståelse för den annorlunda situationen i och med Corona-pandemin och att det resetapp som varit är kopplat till rekommendationerna att undvika kollektivt resande i den mån man kan. Vi är tacksamma för det förtroende våra resenärer visar och hoppas att vi kan locka tillbaka de resenärer vi tappat när smittspridningsläget tillåter ett mer omfattande kollektivt resande igen, säger Joakim Karlén, verksamhetschef för den allmänna kollektivtrafiken hos Region Sörmland. 

Allt fler resenärer anger att de kan lita på att deras resa kommer fram i tid, också här en ökning med fyra procent jämfört med hösten 2019.

Men givetvis har Corona-pandemin också inneburit negativa konsekvenser för hur sörmlänningarna upplever sin resa. Det är bland annat sju procent färre som tycker det är enkelt att köpa biljett.

Vidare har andelen resenärer som känner sig trygga ombord minskat med fem procent och just ”andra resenärer” anges i hög grad som en av faktorerna bakom den upplevda otryggheten. På frågan ”Jag känner mig sällan besvärad av trängsel” svarar 46 procent ja. Motsvarande siffra hösten 2019 var 60 procent. Det är alltså betydligt fler som besvärats av trängsel under hösten jämfört med innan pandemi-utbrottet.

–      Det är varken konstigt eller överraskande med tanke på att det som upplevs som ”trängsel” under Corona-pandemin inte hade besvärat resenärerna på samma sätt i ett normalläge. Vi ser dock en trend även från tidigare undersökningar att både trygghet och trängsel är frågor som vi måste fortsätta att prioritera, både i pågående pandemi men också när situationen har återgått till det normala, säger Joakim Karlén.

Fakta, ombordundersökning hösten 2020:

Datainsamlingen genomfördes ombord på länets bussar under veckorna 46-50 och omfattar totalt ca 3 000 intervjuer. På grund av Corona-pandemin var både antalet resenärer som intervjuades och antal veckors som undersökningen pågick minskat med hälften jämfört med tidigare undersökningar. Underlaget är ändå tillräckligt för att göra resultatet statistiskt säkerställt.   

Företaget som genomförde undersökningen vidtog åtgärder för att den skulle kunna genomföras på ett smittsäkert sätt. Förutom strikta säkerhetsrutiner erbjöds resenärerna också att delta via sin egen mobiltelefon/surfplatta genom att scanna en QR-kod.

Jämförelsetalen nedan avser motsvarande undersökning hösten 2019:

  • Total nöjdhet: Ökning med 4 procent (från 62 till 66)
  • Nöjdhet senaste resa: Ökning med 3 procent (från 72 till 75)
  • Upplevd punktlighet: Ökning med 4 procent (från 59 till 63)
  • Tillräcklig information vid förseningar och stopp: Ökning med 5 procent (från 52 till 57)
  • Sällan besvärad av trängsel: Kraftig minskning med 14 procent (från 60 till 46)
  • Trygghet ombord: Minskning med fem procent (från 82 till 77)
  • Enkelt att köpa biljett: Minskning med 7 procent (från 84 till 77)