Så påverkar Corona-pandemin sörmlänningarnas resvanor

Hur tänker sörmlänningarna kring rekommendationer och direktiv kring kollektivtrafiken? Region Sörmlands telefonundersökning med 1 200 personer har svaren. Bland annat uppger 32 procent att de avstått helt från att resa kollektivt under pandemin.

Varje år beställer Region Sörmland en telefonundersökning bland allmänheten för att ta reda på attityder och uppfattningar om den lokala kollektivtrafiken. Denna genomfördes under januari/februari 2021 och innehöll en rad anpassade frågor utifrån Coronapandemin. Bland annat ställde vi frågan ”Har utbrottet av Coronaviruset medfört att du ändrat dina resvanor med kollektivtrafiken?” Här svarar 32 procent att de helt avstått från att resa kollektivt under pandemin. Fem procent svarar att de undvikit resor i rusningstrafik och ytterligare fem procent uppger att de avstår från icke nödvändiga resor med kollektivtrafiken.

– Vi är tacksamma för alla resenärer som lyssnar på de rekommendationer och direktiv som både vi och Folkhälsomyndigheten gått ut med under det senaste året. Det finns en stor del resenärer som verkligen är beroende av att fortsatt åka kollektivt och därför är det viktigt att alla som har andra alternativ avstår från att resa, säger Johan Tollén, kommunikatör med ansvar för kollektivtrafik hos Region Sörmland.  

På frågan ”Är du orolig över att bli smittad när du reser kollektivt?” svarar 51 procent att de är ”mycket oroliga” eller ”något oroliga”. Sju procent har ingen uppfattning, medan 41 procent svarar ”inte särskilt orolig” eller ”inte alls orolig”. Noterbart är att fördelningen på denna fråga skiljer sig kraftigt mellan kvinnor och män. Bland kvinnorna är det 58 procent som i någon grad är oroliga, medan motsvarande siffra för männen är 44 procent.

Den totala nöjdheten med kollektivtrafiken (NKI-index) har ökat med två procentenheter sedan motsvarande undersökning förra året och ligger nu på 68 procent. Det går också i linje med den undersökning som Region Sörmland beställde bland resenärer ombord på bussarna under hösten 2020. Där har den totala nöjdheten med kollektivtrafiken ökat med fyra procent, trots att föregående undersökning genomfördes innan pandemins utbrott.
– De här resultaten är ett kvitto på att förtroendet för kollektivtrafiken är högt, trots de uppoffringar som resenärerna fått göra på grund av de ändrade förutsättningarna som pandemin medfört.
– I och med rådande smittspridning uppmanar vi alla våra resenärer att fortsätta resa ansvarsfullt och tar till sig rekommendationerna om munskydd i kollektivtrafiken, säger Johan Tollén.

FAKTA, telefonundersökning kollektivtrafik

Målgrupp: Målgruppen är boende i Södermanlands län i åldern 18-84 år.
Urval: Urvalet är ett så kallat kvoturval baserat på kommunal tillhörighet och ålder. Syftet är att de svarade ska representera invånarna i länet med hänsyn till kommun och ålder. Totalt har 1 200 intervjuer genomförts. Intervjuerna genomfördes i januari och februari 2021. 
NKI-index: 68 (ökning med två procentenheter sedan föregående år)