Elbussarna har kommit till södra och västra Sörmland

Den 18 augusti var det trafikstart för det nya avtalet för allmän kollektivtrafik i Nyköping, Katrineholm, Gnesta, Oxelösund, Trosa, Vingåker och Flen. Elbussar utgör en stor del av trafiken.

Under hösten kommer totalt 24 nya elbussar att sättas i trafik. Det handlar om 19 stycken i Nyköping, fyra i Katrineholm och en i Flen. Förutom tysta, bekväma elbussar innebär trafikstarten flera andra förbättringar för resenärerna. Bland annat har alla bussar Wi-fi och USB-laddare. Bussarna i landsortstrafiken har också förinstallerade babyskydd som standard.
– Det är viktigt att hela tiden utvecklas för att fortsätta erbjuda en kollektivtrafik som är attraktiv och konkurrenskraftig. Med detta avtal tar vi ännu ett steg och genomför en rad förbättringar som vi vet att våra resenärer har efterfrågat, säger regionstyrelsens ordförande Monica Johansson (S).

Det nya avtalet för allmän kollektivtrafik i södra och västra Sörmland tilldelades i maj 2018. Uppdraget gick till Nobina – samma operatör som kört busstrafiken i området tidigare. En tydlig förändring är satsningen på elbussar.
– Tillsammans med Sörmlandstrafiken utvecklar vi kollektivtrafiken till att bli än mer attraktiv. Genom elbussarna blir den dessutom tystare, renare och klimatsmartare, säger Pär Johansson, trafikchef på Nobina Sörmland.

Stadstrafiken i Nyköping och Katrineholm kommer helt att utgöras av elbussar när samtliga bussar har levererats. Detta utifrån krav som kommunerna ställt på sin stadstrafik.
– Vi, tillsammans med kommunerna, kravställer vår kollektivtrafik med allt strängare miljökrav och det här avtalet fokuserar på minskade utsläpp. Det gör att utvecklingen går mot allt fler elbussar, säger Niklas Andersson som är enhetschef inom den allmänna kollektivtrafiken hos Region Sörmland som ansvarar för tilldelningen.

Frågor och svar om det nya avtalet: 

Vad innebär det nya trafikavtalet i korthet?
Svar: Den 18 augusti 2019 började det nya trafikavtalet för upphandlad busstrafik i södra och västra Sörmland att gälla. Trafikföretaget Nobina (samma operatör som har levererat trafik enligt det tidigare avtalet) utföra den allmänna kollektivtrafiken i Katrineholm, Nyköping, Gnesta, Oxelösund, Trosa, Vingåker och Flen. I det nya avtalet spelar hållbarhet, kvalitet, kundnöjdhet och punktlighet en stor roll.

Nytt i avtalet är att det är incitamentsbaserat, det vill säga trafikföretaget delvis får betalt utefter hur bra de håller tider och hur bra värden man får i kundundersökningar. Den rörliga delen av avtalet ligger på cirka 25 procent.

Vilka bussar trafikerar busslinjerna i trafikområdet?
Svar: I stadstrafiken i Nyköping, Katrineholm och Flen kommer det att gå nya elbussar. I regiontrafiken blir det en blandning av nya och befintliga bussar som Nobina har kört tidigare. Det är främst lågentrébussar men också komfortbussar och på vissa mindre linjer kommer det att gå minibussar. De fordon som inte går på el går på biogas, RME eller HVO. Alltså helt förnybart bränsle.    

Vilka andra förändringar innebär det nya avtalet för resenärerna?
Svar: USB-uttag för mobilladdare och fritt wi-fi kommer att vara standard i alla bussar i södra och västra Sörmland i och med att det nya avtalet börjar gälla. Komfortbussarna har vanligt eluttag.

Babyskydd blir nu standard i alla bussar i landsortstrafiken. Babyskydden passar barn i åldrarna 1- till 4 år upp till 18 kg. Det är inga förändringar när det gäller biljetter eller priser. Du reser på precis samma sätt som tidigare. 

Hur många elbussar är det totalt sett i det nya avtalet?
Svar: 19 i Nyköpings stadstrafik, fyra i Katrineholm och en i Flen.

Varför ska vi ha elbussar i stadstrafik?
Svar: För att uppnå kommunens klimatmål krävs ett resurseffektivt kollektivtrafiksystem som drivs med förnybara energikällor. Genom att införa elbussar i stadstrafiken utvecklar vi kollektivtrafiken till att bli tystare, renare, klimatsmartare och mer energieffektiv.

Det finns många fördelar med elbussar i stadstrafiken:

• Eldrivna bussar är tysta och utsläppsfria och minskar problem med buller och dålig luftkvalitet.

• Tystare bussar möjliggör också en framtida förtätning av bebyggelsen.  

• Dessutom förbättrar de nya bussarna arbetsmiljön för förarna och åkkomforten för våra resenärer.

För landsortstrafik är det ännu svårt att få tag i lämpliga elbussar med tillräcklig laddkapacitet och räckvidd.

Vilken el kör elbussarna på?
Svar: Bussarna drivs med 100 procent grön el.

Blir luften renare med elbussar?
Svar: Ja. En elmotor genererar inga avgaser. Vid kalla vinterdagar kan det kopplas på en tilläggsvärmare i elbussarna. Denna värmare drivs av en liten förbränningsanordning som går på förnybart drivmedel (HVO). Denna tilläggsvärmare genererar en viss mängd avgaser. Dock ligger värmarens avgasnivå långt under avgasnivån från bussar med förbränningsmotordrift.

Vad innebär det att elbussar är energieffektiva?
Svar: Om en dieselbuss kan köra 12,5 km på 5 liter diesel kan en elbuss köra 30 km på motsvarande mängd energi (50 kWh).

Är elbussar tystare än vanliga bussar?
Svar: Ja.Elbussar genererar i snitt 5−6 decibel lägre ljudnivå än bussar med förbränningsmotor. En höjning av 10 decibel upplevs av den mänskliga hörseln som en fördubbling av ljudnivån. När bussen laddas uppstår ett lite surrande ljud. Det är dock inom ramen för Naturvårdsverkets riktvärden och är lägre än trafikbuller från bilar.

Hur påverkas trafiksäkerheten när bussarna är tystare?
Svar: Att det blir lägre bullernivå tycker nog alla är bra, men när städerna får tystare fordon (elbussar och elbilar) betyder det att var och en som rör sig i stadsmiljön får vara lite mer uppmärksam. Elbussarna är utrustade med en varningssignal som föraren kan använda när hen närmar sig fotgängare och cyklister. Varningssignalen låter som en ringklocka. Denna typ av signal finns redan idag på spårvagnar runt om i Sverige.

Hur och när laddas elbussarna?
Svar: De nya elbussarna i Nyköping kommer att laddas på Nyköpings bussdepå. Det betyder att när elbussen kommer in på kvällen kommer elbussen att laddas upp för att kunna köra dagen efter. Elbussarna kommer även att laddas när förarna kommer till depån för att ta sina raster under dagen.

Vad händer med de äldre bussarna i det gamla avtalet som inte längre ska gå i exempelvis Nyköping?
Svar: Efterhand kommer bussarna att säljas eller användas i andra trafikområden.

Hur ser framtiden för elbussar ut?
Svar: Än så länge utgör elbussarna bara en ytterst liten del av den totala trafiken, men det kommer förmodligen inte att ta så lång tid innan elbusstrafiken kommer igång i större skala. Utifrån de studier som finns inom området talar mycket för att elbussar är framtiden för stadstrafik. I alla Sörmlandstrafikens nya avtal går kravställningen mot mer elbussar i stadstrafik. I kommande avtal i Eskilstuna är kravet att 15-25% av produktionen ska köras med elbuss.

Är tillverkningen av batterier till elbussarna hållbara för miljön?
Svar: Det går åt naturresurser att tillverka ett batteri och tillverkningen ger en miljöpåverkan genom koldioxidutsläpp, men miljöbelastningen kompenseras av mindre klimatutsläpp under bussens livslängd.

Valet av batterityp har gjorts med hållbarhetsperspektiv och är av litiumjon-typ med en kemi utan inslag av kobolt och reducerad andel övriga konfliktmetaller, jämfört med andra litiumjon-batterier som används i fordon.

IVL Svenska miljöinstitutet har på uppdrag av Trafikverket och Energimyndigheten undersökt litium-jonbatteriers klimatpåverkan sett ur ett livscykelperspektiv. Rapporten visar att batteriproduktionen ger upphov till utsläpp av 150–200 kilo koldioxidekvivalenter per kilowattimme producerat batteri. I en elbuss motsvarar detta en mycket liten del av koldioxidutsläppet som en dieselbuss producerar under sin livstid. 

Fungerar elbussarna även när det är kallt?
Svar: Ja. Sörmlandstrafiken har haft elbussar i trafik sedan 2015 och upplever generellt väldigt få driftsproblem. De fungerar bra även i kyla men kallt klimat kan reducera effektivitet av laddningen. Dessutom ökar energiuttaget för uppvärmning av bussen. Det som främst påverkas är körsträckan som bussen kan köra på en laddning. Detta har tagits med i beräkningar och säkerhetsmarginal finns.