Nobina Sverige tilldelas busstrafikavtalen för Södra och Västra Sörmland

Nobina Sverige AB kommer från augusti 2019 att vara det trafikföretag som säkrar Sörmlänningarnas behov av en modern, säker och attraktiv kollektivtrafik. Det beslutade Sörmlands kollektivtrafikmyndighet idag.

Upphandlingen Busstrafik Södra och Västra Sörmland omfattar tidtabellslagd linjetrafik inom den allmänna kollektivtrafiken i Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta (Södra Sörmland) samt Katrineholm, Vingåker och Flen (Västra Sörmland). Avtalet sträcker sig över 10 år och är värt cirka 2,5 miljarder.

Totalt inkom åtta trafikföretag med anbud varav samtliga lämnade anbud på avtalsområdet Västra Sörmland och fem på Södra Sörmland.

– En modern kollektivtrafik som underlättar människors vardag är en förutsättning för att Sörmland ska kunna utvecklas. Denna stora upphandling är en viktig pusselbit i vårt övergripande mål att få fler att resa hållbart, säger Monica Johansson (S), ordförande för Sörmlands kollektivtrafikmyndighet.

För resenärernas del kommer det nya avtalet framförallt att märkas genom modernare fordon, samtliga med WiFi. Stadstrafiken i  Katrineholm, Flen och Nyköping kommer att utföras med elbussar, vilket ger en tystare och renare närmiljö. Sedan 2016 ställer vi krav på 100% förnybara drivmedel i vår busstrafik, något som vi självklart även gör i denna upphandling. Vidare kommer en del turer att köras med mindre fordon för att vara bättre anpassade efter det resebehov som finns.

Vi har utvärderat anbuden i två spår; pris och kvalitet. Nobina Sverige har dels lagt de lägsta anbuden, dels lämnat en kvalitetsbeskrivning som vi bedömer säkerställer en bra leveranskvalitet under hela avtalsperioden, säger Åsa Bjerke, ansvarig för upphandlingen på Sörmlands kollektivtrafikmyndighet.

Dessa avtal är, till skillnad från de nuvarande, incitamentbaserade. Det innebär att upp till 25 procent av ersättningen till Nobina Sverige kan utgöras av incitament baserade på NKI (Nöjd Kund Index) och punktlighet. Kort sagt: ju nöjdare kunderna är, och ju punktligare trafiken körs, desto mer ersättning betalas ut. Som helhet bedöms kostnaden för trafiken bli något lägre än idag.

– Med den här upphandlingen säkerställer vi att busstrafiken i Sörmland håller en kundorienterad kvalitet vad gäller punktlighet, bekvämlighet och inte minst miljöhänsyn. Långsiktigheten i avtalet gör att kunden kan planera sin framtid och får en förutsägbarhet i vardagen, säger Daniel Portnoff (M), vice ordförande för Sörmlands kollektivtrafikmyndighet.

Fakta om Nobina Sverige
Nobina Sverige svarar för ca 30% av den linjelagda kollektivtrafiken med buss i Sverige. Nobina Sverige bedriver trafik åt uppdragsgivare i hela landet, bl.a. SL, Västtrafik och Skånetrafiken.

Nobina Sverige Sverige har drygt 6000 medarbetare varav ca 450 tjänstepersoner, kör 2500 bussar och omsätter närmare 6 miljarder per år. Nobina Sverige har verksamhet i hundratalet orter över hela Sverige.

Frågor och svar om det nya avtalet:

Vad innebär det nya trafikavtalet i korthet?
Svar: Den 18 augusti 2019 började det nya trafikavtalet för upphandlad busstrafik i södra och västra Sörmland att gälla. Trafikföretaget Nobina (samma operatör som har levererat trafik enligt det tidigare avtalet) utföra den allmänna kollektivtrafiken i Katrineholm, Nyköping, Gnesta, Oxelösund, Trosa, Vingåker och Flen. I det nya avtalet spelar hållbarhet, kvalitet, kundnöjdhet och punktlighet en stor roll.

Nytt i avtalet är att det är incitamentsbaserat, det vill säga trafikföretaget delvis får betalt utefter hur bra de håller tider och hur bra värden man får i kundundersökningar. Den rörliga delen av avtalet ligger på cirka 25 procent.

Vilka bussar trafikerar busslinjerna i trafikområdet?
Svar: I stadstrafiken i Nyköping, Katrineholm och Flen kommer det att gå nya elbussar. I regiontrafiken blir det en blandning av nya och befintliga bussar som Nobina har kört tidigare. Det är främst lågentrébussar men också komfortbussar och på vissa mindre linjer kommer det att gå minibussar. De fordon som inte går på el går på biogas, RME eller HVO. Alltså helt förnybart bränsle.    

Vilka andra förändringar innebär det nya avtalet för resenärerna?
Svar: USB-uttag för mobilladdare och fritt wi-fi kommer att vara standard i alla bussar i södra och västra Sörmland i och med att det nya avtalet börjar gälla. Komfortbussarna har vanligt eluttag.

Babyskydd blir nu standard i alla bussar i landsortstrafiken. Babyskydden passar barn i åldrarna 1- till 4 år upp till 18 kg. Det är inga förändringar när det gäller biljetter eller priser. Du reser på precis samma sätt som tidigare. 

Hur många elbussar är det totalt sett i det nya avtalet?
Svar: 19 i Nyköpings stadstrafik, fyra i Katrineholm och en i Flen.

Varför ska vi ha elbussar i stadstrafik?
Svar: För att uppnå kommunens klimatmål krävs ett resurseffektivt kollektivtrafiksystem som drivs med förnybara energikällor. Genom att införa elbussar i stadstrafiken utvecklar vi kollektivtrafiken till att bli tystare, renare, klimatsmartare och mer energieffektiv.

Det finns många fördelar med elbussar i stadstrafiken:

• Eldrivna bussar är tysta och utsläppsfria och minskar problem med buller och dålig luftkvalitet.

• Tystare bussar möjliggör också en framtida förtätning av bebyggelsen.  

• Dessutom förbättrar de nya bussarna arbetsmiljön för förarna och åkkomforten för våra resenärer.

För landsortstrafik är det ännu svårt att få tag i lämpliga elbussar med tillräcklig laddkapacitet och räckvidd.

Vilken el kör elbussarna på?
Svar: Bussarna drivs med 100 procent grön el.

Blir luften renare med elbussar?
Svar: Ja. En elmotor genererar inga avgaser. Vid kalla vinterdagar kan det kopplas på en tilläggsvärmare i elbussarna. Denna värmare drivs av en liten förbränningsanordning som går på förnybart drivmedel (HVO). Denna tilläggsvärmare genererar en viss mängd avgaser. Dock ligger värmarens avgasnivå långt under avgasnivån från bussar med förbränningsmotordrift.

Vad innebär det att elbussar är energieffektiva?
Svar: Om en dieselbuss kan köra 12,5 km på 5 liter diesel kan en elbuss köra 30 km på motsvarande mängd energi (50 kWh).

Är elbussar tystare än vanliga bussar?
Svar: Ja.Elbussar genererar i snitt 5−6 decibel lägre ljudnivå än bussar med förbränningsmotor. En höjning av 10 decibel upplevs av den mänskliga hörseln som en fördubbling av ljudnivån. När bussen laddas uppstår ett lite surrande ljud. Det är dock inom ramen för Naturvårdsverkets riktvärden och är lägre än trafikbuller från bilar.

Hur påverkas trafiksäkerheten när bussarna är tystare?
Svar: Att det blir lägre bullernivå tycker nog alla är bra, men när städerna får tystare fordon (elbussar och elbilar) betyder det att var och en som rör sig i stadsmiljön får vara lite mer uppmärksam. Elbussarna är utrustade med en varningssignal som föraren kan använda när hen närmar sig fotgängare och cyklister. Varningssignalen låter som en ringklocka. Denna typ av signal finns redan idag på spårvagnar runt om i Sverige.

Hur och när laddas elbussarna?
Svar: De nya elbussarna i Nyköping kommer att laddas på Nyköpings bussdepå. Det betyder att när elbussen kommer in på kvällen kommer elbussen att laddas upp för att kunna köra dagen efter. Elbussarna kommer även att laddas när förarna kommer till depån för att ta sina raster under dagen.

Vad händer med de äldre bussarna i det gamla avtalet som inte längre ska gå i exempelvis Nyköping?
Svar: Efterhand kommer bussarna att säljas eller användas i andra trafikområden.

Hur ser framtiden för elbussar ut?
Svar: Än så länge utgör elbussarna bara en ytterst liten del av den totala trafiken, men det kommer förmodligen inte att ta så lång tid innan elbusstrafiken kommer igång i större skala. Utifrån de studier som finns inom området talar mycket för att elbussar är framtiden för stadstrafik. I alla Sörmlandstrafikens nya avtal går kravställningen mot mer elbussar i stadstrafik. I kommande avtal i Eskilstuna är kravet att 15-25% av produktionen ska köras med elbuss.

Är tillverkningen av batterier till elbussarna hållbara för miljön?
Svar: Det går åt naturresurser att tillverka ett batteri och tillverkningen ger en miljöpåverkan genom koldioxidutsläpp, men miljöbelastningen kompenseras av mindre klimatutsläpp under bussens livslängd.

Valet av batterityp har gjorts med hållbarhetsperspektiv och är av litiumjon-typ med en kemi utan inslag av kobolt och reducerad andel övriga konfliktmetaller, jämfört med andra litiumjon-batterier som används i fordon.

IVL Svenska miljöinstitutet har på uppdrag av Trafikverket och Energimyndigheten undersökt litium-jonbatteriers klimatpåverkan sett ur ett livscykelperspektiv. Rapporten visar att batteriproduktionen ger upphov till utsläpp av 150–200 kilo koldioxidekvivalenter per kilowattimme producerat batteri. I en elbuss motsvarar detta en mycket liten del av koldioxidutsläppet som en dieselbuss producerar under sin livstid. 

Fungerar elbussarna även när det är kallt?
Svar: Ja. Sörmlandstrafiken har haft elbussar i trafik sedan 2015 och upplever generellt väldigt få driftsproblem. De fungerar bra även i kyla men kallt klimat kan reducera effektivitet av laddningen. Dessutom ökar energiuttaget för uppvärmning av bussen. Det som främst påverkas är körsträckan som bussen kan köra på en laddning. Detta har tagits med i beräkningar och säkerhetsmarginal finns.