Bergkvarabuss vinner busstrafikavtalet för Strängnäs

Trafikföretaget Bergkvarabuss har fått uppdraget av Region Sörmland att bedriva kollektivtrafiken i Strängnäs nästa avtalsperiod. Därmed får de fortsatt förtroende, då de även haft uppdragen under den pågående avtalsperioden. Det nya avtalet innebär bland annat att delar av trafiken kommer att köras med elbussar samt att trafikföretaget får incitamentsbaserad ersättning utifrån kundnöjdhet och punktlighet.

Det nya tioåriga avtalet har trafikstart den 12 december 2021 och är värt cirka 630 miljoner kronor. Tilldelningsbeslutet fattade Region Sörmland formellt idag den 25 maj.
– Detta avtal blir ytterligare en viktig del i vårt övergripande mål att få fler att resa hållbart tillsammans. Det är viktigt för den fortsatta utvecklingen för Strängnäs och för hela regionen. Med det här avtalet kommer resenärerna i Strängnäs få en kollektivtrafik som är ännu attraktivare och mer konkurrenskraftig än idag, säger Monica Johansson (S), ordförande för regionstyrelsen i Sörmland.

Sedan 2016 ställs krav på 100 procent förnybara drivmedel för busstrafiken i Sörmland. I detta avtal kommer bussarna i stadstrafik att köras på el, medan landsbygdstrafiken körs med biogasbussar.
– Vi har ett ambitiöst mål om att vara en klimatneutral kommun senast 2040. Vårt aktiva val av bränslen i det här avtalet gör att busstrafiken i princip kommer vara klimatneutral redan 2022. Dessutom kommer de nya tysta elbussarna att förhöja reseupplevelsen och förbättra stadsmiljön., säger Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande i Strängnäs.

Nya fordon och resenärerna i fokus
Förutom nya el- och biogasfordon kommer resenärerna också märka av flera andra nyheter när det nya avtalet träder i kraft i december 2021. Wi-fi och USB-uttag för laddning, hjärtstartare, babyskydd och kamerabevakning ingår nämligen i kravställningen på de nya bussarna.

Ytterligare en nyhet jämfört med det tidigare avtalet är att upp till cirka 25 procent av ersättningen till Bergkvara kommer att baseras på NKI (Nöjd Kund Index) och punktlighet. Kort sagt: ju nöjdare kunderna är och ju punktligare trafiken körs, desto högre ersättning betalas ut. Region Sörmland bedömer att helhetskostnaden för trafiken blir något lägre än idag.

– Vi har utvärderat anbuden i två spår: pris och kvalitet. Bergkvarabuss har lagt det lägsta anbudet, men det är alltså inte bara prisbilden som avgör. De har också lämnat en kvalitetsbeskrivning som vi bedömer säkerställer en bra leveranskvalitet under hela avtalsperioden. Sammantaget har detta gett oss det mest fördelaktiga anbudet, säger Åsa Bjerke, verksamhetschef för den allmänna kollektivtrafiken hos Region Sörmland.

Dokumentunderlag:
Tilldelningsbeslut
Utvärderingsrapport
 
Bilaga 1: Anbudsöppningsprotokoll
Bilaga 2: Utvärderingsrapport - Resultat kvalitetsutvärdering
Bilaga 3: Sammanställning anbudspriser