Om personuppgiftshantering hos Region Sörmland

Region Sörmland behandlar personuppgifter inom alla verksamheter. Bestämmelser om personuppgiftsbehandling finns i Dataskyddsförordningen och Dataskyddslagen.

De uppgifter som du lämnar till Region Sörmland via e-post, i blanketter eller e-tjänster, eller på annat sätt överför till oss eller uppgifter om dig som registreras av oss, sparas i datasystem. Registreringen görs för att Region Sörmland (eller våra underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig eller för att utföra vårt uppdrag eller som krävs av oss, eller den tjänsten berör. Registreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten. Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter kan du kontakta vårt Dataskyddsombud eller juridiska staben. Du har rätt att utan avgift få besked om vilka uppgifter Region Sörmland har registrerade om dig. Du kan också begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig.

Om du är missnöjd med hur Region Sörmland behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplats.

Har du frågor?

Kontakta Dataskyddsombud Caroline Dexfalk eller Juridiska staben.

Information om skyddade personuppgifter hittar du här!