Om personuppgiftshantering hos Sörmlandstrafiken

Sörmlandstrafiken vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför beskriver vi nedan hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter, samt vad du har för rättigheter gentemot oss.

Information om hantering av personuppgifter
Sörmlandstrafiken vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför beskriver vi nedan hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter, samt vad du har för rättigheter gentemot oss.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, Box 591, 611 10 Nyköping, organisationsnummer 222000-2931, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in och behandlas av Sörmlandstrafiken.

Vilka personuppgifter samlar vi in?
När du använder dig av våra tjänster samlar vi ofta dina personuppgifter. Detta kan vara namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, LMA-nummer, kund-id, bankkontouppgifter, resekortnummer, skoltillhörighet och annan ärenderelaterad information (till exempel information som du lämnar vid kontakter med vår kundtjänst).

Varför behandlar Sörmlandstrafiken dina personuppgifter?
När du har lämnat personuppgifter till oss på Sörmlandstrafiken, använder vi dessa uppgifter för de ändamål och med stöd den lagliga grund som anges nedan:

Ändamål för användningen av dina uppgifter

Vår lagliga grund för detta ändamål är:

För att hantera, genomföra och följa upp en resa

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med dig

För att hantera och kunna betala ut förseningsersättning

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med dig

För att administrera och genomföra ditt köp av biljett, samt hantera eventuella förseningsersättningar

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med dig 

För att hantera och följa upp ledsagningstjänster

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med dig 

För ditt deltagande i tävlingar och kampanjer

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med dig 

För att utreda, fastställa och förebygga oönskade händelser

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med dig 

För att hantera och genomföra resa till de som har rätt till det, utreda kundärenden, följa upp avtal, döma ut viten och för att följa upp kundnöjdhet

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser som vi har

För att ge god service och hantera dina frågor vid din kontakt med Sörmlandstrafiken

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser som vi har

För att administrera, utreda, förebygga och återkoppla avvikelser och synpunkter

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser som vi har 

För att kontrollera din biljetts giltighet vid till exempel biljettkontroller, samt ställa ut och följa upp eventuell tilläggsavgift

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kontrollera biljettens giltighet och genom myndighetsutövning ställa ut eventuell tilläggsavgift

För att skicka riktad information om Sörmlandstrafikens tjänster

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att skicka riktad information om våra tjänster till dig

För att producera exempelvis informationsfilmer, annonser och poddar i marknadsföringssyfte

Behandlingen är nödvändig för att efter samtycke från dig kunna producera bild- och ljudmaterial för att marknadsföra våra tjänster

För att ge tillgång till internet på bussen

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med dig

 För dig som arbetar hos någon av Sörmlandstrafikens trafikleverantörer

Ändamål

Laglig grund

För att utfärda förarcertifikat efter godkänt prov, samt uppföljning och fakturering

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med trafikleverantören

För att kalla till och protokollföra möten med fattade beslut

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med trafikleverantören 

För att administrera, utreda, förebygga och återkoppla avvikelser och synpunkter, samt utdöma eventuellt vite

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med trafikleverantören 

För att följa upp avtal avseende förarincitament och punktlighet

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med trafikleverantören 

För uppföljning och internkontroll av köp och valideringar ombord

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med trafikleverantören 

För att hantera fordonskontroller

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med trafikleverantören 

För att utreda, fastställa och förebygga oönskade händelser

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med trafikleverantören 

För att hantera och genomföra resa till de som har rätt till det, utreda kundärenden, avtalsuppföljning, utdöma viten, följa upp kundnöjdhet

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser som vi har

För att uppfylla gällande redovisningsregler vad avser representation

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser som vi har

För att ta nödvändiga kontakter med rätt personer

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att få kontakt med rätt personer

För att producera exempelvis informationsfilmer, annonser och poddar i marknadsföringssyfte

Behandlingen är nödvändig för att efter samtycke från dig kunna producera bild- och ljudmaterial för att marknadsföra våra tjänster

Personuppgifter som Sörmlandstrafiken samlar in
Förutom när du själv lämnar personuppgifter till oss kan vi även hämta uppgifter från andra källor för att kunna leverera tjänster till dig. Dessa kan till exempel vara din kommun, folkbokföringsregister, Transportstyrelsen eller andra offentliga källor i syfte att användas för adressuppdateringar eller kreditupplysningar.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vi måste för att fullgöra våra åtaganden mot dig, eller i syfte att följa upp och kvalitetssäkra våra tjänster.

Vem har tillgång till dina uppgifter?
Endast Sörmlandstrafiken och våra personuppgiftsbiträden behandlar dina personuppgifter. I ett personuppgiftsbiträdesavtal regleras hur våra leverantörer i sin tur får behandla personuppgifterna på uppdrag av oss.

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till andra bolag eller organisationer om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter eller ifall det behövs för att vi ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser som vi har till dig.

Sörmlandstrafiken lyder under offentlighetsprincipen. Detta innebär att vissa handlingar är allmänna handlingar som vi ska lämna ut på begäran. Före vi lämnar ut dessa genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Tredjelandsöverföring
Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Vi följer alltid EU/EU-kommissionens rekommendationer om tillräcklig skyddsnivå och att ett personuppbiträdesavtal finns med våra leverantörer.

Säkerhet för dina personuppgifter
Vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. På Sörmlandstrafiken hanteras endast den information som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder.

Dina rättigheter
Vi på Sörmlandstrafiken vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill veta vilka av dina personuppgifter som behandlas av Sörmlandstrafiken har du rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag.

Ladda ned: Blankett för begäran om registerutdrag

En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig. För att lämna in den måste du först boka tid med oss på telefon 0771-22 40 00 och därefter lämnar du den ifyllda blanketten personligen till Sörmlandstrafiken på Rademachergatan 16 i Eskilstuna. Observera att du behöver legitimera dig. Vi kommer därefter att skicka informationen du begärt till din folkbokföringsadress.

Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas, och du kan begära att vi raderar dina uppgifter, men bara i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag. Vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (till exempel om någon av de uppgifter som samlats in är felaktiga).

Ladda ned:  Blankett  för begäran om rättelse eller radering av registeruppgifter

En begäran om rättelse, komplettering eller radering ska vara skriftligt undertecknad från dig. För att lämna in den måste du först boka tid med oss på telefon 0771-22 40 00 och därefter lämnar du den ifyllda blanketten personligen till Sörmlandstrafiken på Rademachergatan 16 i Eskilstuna. Observera att du behöver legitimera dig.

Du kan i vissa fall begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Tänk på att om du begär att vi ska begränsa hur vi behandlar dina uppgifter kan det innebära att vi inte kan uppfylla våra skyldigheter mot dig under den tid behandlingen begränsats.

Om den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter baseras på allmänt intresse kan du under vissa förutsättningar invända mot hur dina personuppgifter behandlas.

Du kan i vissa fall ha rätt att få tillgång till personuppgifterna i ett sådant format som gör det möjligt att föra över uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig. I vissa fall kan inte Sörmlandstrafiken tillmötesgå din begäran eftersom merparten av personuppgifts-behandlingarna vilar på en rättslig grund där rättigheten inte är tillämplig.

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och tacka nej till olika typer av marknadsföring.

Klagomål och tillsynsmyndighet
Vill du lämna synpunkter på hur vi på Sörmlandstrafiken behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet inom området. Deras adress är:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm

Telefonnummer: 08-657 6100.

Dataskyddsombud
Vårt dataskyddsombud är Jonas Jensen, Västra trädgårdsgatan 41, 611 88 Nyköping, telefon 0155-24 58 01. Skicka e-post till vårt dataskyddsombud.

Kontakta oss

För frågor om Sörmlandstrafikens behandling av personuppgifter så kontaktar du:

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Box 591
611 10 Nyköping

Du kan även kontakta oss på telefon 0771-22 40 00.

Uppdatering av information för personuppgiftshantering
Vi kan komma att göra uppdateringar i denna information. Den senaste versionen hittar du alltid på sormlandstrafiken.se/personuppgifter

Sidan är uppdaterad 23 maj 2018.