Kundservice

Har du frågor eller synpunkter? Här kan du kontakta oss
Kontakta oss Hör av dig till oss på det sätt som passar dig bäst

Kundservice är öppet alla dagar i veckan och vi svarar i telefon mellan klockan 06:00-22:00 på vardagar samt 07:00-19:00 på helgerna på telefon: 0771-22 40 00.

Här hittar du vårt kontaktformulär. Genom det kan du snabbt och enkelt höra av dig till oss.

Skriv till oss

Eskilstuna Station360

I Eskilstuna på Station360 vid Resecentrum (Järnvägsplan) kan du köpa biljetter och reskort för din resa i Eskilstuna, övriga Sörmland och Sverige.

Eskilstuna Station360 är knutpunkt och servicekontor för Sörmlandstrafiken och ombud för Trafik i Mälardalen (TiM), SJ, Tågkompaniet och SL.

Öppettider:
Måndag–fredag 06:30-16:10
Helg: Stängt

För tidtabeller, reklamationer, förlust av kort, resegarantiärenden m.m ringer du Sörmlandstrafikens kundservice på telefon 0771-22 40 00 eller skriv till oss via kontaktformuläret här!

För info om lediga tjänster som bussförare, kontakta våra upphandlade trafikföretag enligt listan nedan:

Eskilstuna
Transdev
Fabriksgatan 10
633 46  Eskilstuna

Flen
Nobina
Öjavägen 1
642 93  Flen

Katrineholm
Nobina
Videvägen 12
641 49  Katrineholm

Nyköping
Nobina
Gasverksvägen 7
611 35 Nyköping 

Strängnäs
Bergkvara Buss
Harvstigen 1
645 41  Strängnäs

Trosa
Nobina
Industrigatan 31
619 00  Trosa

Vingåker
Nobina
Idrottsvägen 3
643 31  Vingåker

Vem ansvar för dina personuppgifter?
Region Sörmland, Box 529, 631 07 Eskilstuna, organisationsnummer 232100-0032 är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in och behandlas av Sörmlandstrafiken.

Vilka personuppgifter samlar vi in?
När du använder dig av våra tjänster samlar vi ofta dina personuppgifter. Detta kan vara namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, LMA-nummer, kund-id, bankkontouppgifter, resekortnummer, skoltillhörighet och annan ärenderelaterad information (till exempel information som du lämnar vid kontakter med vår kundtjänst).

Varför behandlar Sörmlandstrafiken dina personuppgifter?
När du har lämnat personuppgifter till oss på Sörmlandstrafiken, använder vi dessa uppgifter för de ändamål och med stöd den lagliga grund som anges nedan:

För dig som arbetar hos någon av Sörmlandstrafikens trafikleverantörer

Ändamål

Laglig grund

För att utfärda förarcertifikat efter godkänt prov, samt uppföljning och fakturering

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med trafikleverantören

För att kalla till och protokollföra möten med fattade beslut

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med trafikleverantören

För att administrera, utreda, förebygga och återkoppla avvikelser och synpunkter, samt utdöma eventuellt vite

 Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med trafikleverantören

För att följa upp avtal avseende förarincitament och punktlighet

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med trafikleverantören 

För uppföljning och internkontroll av köp och valideringar ombord

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med trafikleverantören

För att hantera fordonskontroller

 Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med trafikleverantören

För att utreda, fastställa och förebygga oönskade händelser

 Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med trafikleverantören

För att hantera och genomföra resa till de som har rätt till det, utreda kundärenden, avtalsuppföljning, utdöma viten, följa upp kundnöjdhet

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser som vi har

För att uppfylla gällande redovisningsregler vad avser representation

 Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med trafikleverantören

För att ta nödvändiga kontakter med rätt personer

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att få kontakt med rätt personer

För att producera exempelvis informationsfilmer, annonser och poddar i marknadsföringssyfte

Behandlingen är nödvändig för att efter samtycke från dig kunna producera bild- och ljudmaterial för att marknadsföra våra tjänster

 

För dig som arbetar på Sörmlandstrafiken

Ändamål

Laglig grund

För att ha en dokumenterad organisation med processer, styrande dokument, mötesforum och kontaktuppgifter

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med dig

För att fullgöra arbetsgivaransvar och genomföra lönerevision

 Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med dig

För att säkerställa systematiskt arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete

 Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med dig

För att planera bemanning

 Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med dig

För att vidta nödvändiga personalåtgärder

 Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med dig

För att bedöma och besluta om bisyssla

 Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med dig

För att distribuera och analyser arbetsmiljöenkät

 Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med dig

För att prata om våra olikheter och likheter i grupp

 Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med dig

För att följa upp användningen av våra datorer och telefoner

 Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med dig

För att producera bilder till exempelvis nyheter och annonser i marknadsföringssyfte eller i intern kommunikation

 Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med dig

För att vara en tillgänglig myndighet med kontaktuppgifter synliga på webben

 Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med dig

För att utfärda certifikat efter godkänt prov, samt uppföljning och fakturering

 Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med dig

För att utreda, fastställa och förebygga oönskade händelser

 Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med dig

För administrera och följa upp personförmånen reseförmån

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser som vi har

För att uppfylla gällande redovisningsregler vad avser intern representation

 Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser som vi har

För att kalla till och protokollföra möten med fattade beslut

 Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser som vi har

För att arbeta i projektverktyg i våra projekt

Behandlingen är nödvändig för att efter samtycke från dig kunna arbeta gemensamt i vårt projektverktyg

För att producera exempelvis informationsfilmer, annonser och poddar i marknadsföringssyfte

Behandlingen är nödvändig för att efter samtycke från dig kunna producera bild- och ljudmaterial för att marknadsföra våra tjänster

 

 


Personuppgifter som Sörmlandstrafiken samlar in

Förutom när du själv lämnar personuppgifter till oss kan vi även hämta uppgifter från andra källor för att kunna leverera tjänster till dig. Dessa kan till exempel vara din kommun, folkbokföringsregister, Transportstyrelsen eller andra offentliga källor i syfte att användas för adressuppdateringar eller kreditupplysningar.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vi måste för att fullgöra våra åtaganden mot dig, eller i syfte att följa upp och kvalitetssäkra våra tjänster.

Vem har tillgång till dina uppgifter?
Endast Sörmlandstrafiken och våra personuppgiftsbiträden behandlar dina personuppgifter. I ett personuppgiftsbiträdesavtal regleras hur våra leverantörer i sin tur får behandla personuppgifterna på uppdrag av oss.

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till andra bolag eller organisationer om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter eller ifall det behövs för att vi ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser som vi har till dig.

Sörmlandstrafiken lyder under offentlighetsprincipen. Detta innebär att vissa handlingar är allmänna handlingar som vi ska lämna ut på begäran. Före vi lämnar ut dessa genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Tredjelandsöverföring

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Vi följer alltid EU/EU-kommissionens rekommendationer om tillräcklig skyddsnivå och att ett personuppbiträdesavtal finns med våra leverantörer.

Säkerhet för dina personuppgifter

Vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. På Sörmlandstrafiken hanteras endast den information som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder.

Dina rättigheter

Vi på Sörmlandstrafiken vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill veta vilka av dina personuppgifter som behandlas av Sörmlandstrafiken har du rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag.

Blankett Begäran om registerutdrag

En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig. För att lämna in den måste du först boka tid med oss på telefon 0771-22 40 00 och därefter lämnar du den ifyllda blanketten personligen till Sörmlandstrafiken på Rademachergatan 16 i Eskilstuna. Observera att du behöver legitimera dig. Vi kommer därefter att skicka informationen du begärt till din folkbokföringsadress.

Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas, och du kan begära att vi raderar dina uppgifter, men bara i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag. Vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (till exempel om någon av de uppgifter som samlats in är felaktiga).

Du kan i vissa fall begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Tänk på att om du begär att vi ska begränsa hur vi behandlar dina uppgifter kan det innebära att vi inte kan uppfylla våra skyldigheter mot dig under den tid behandlingen begränsats.

Om den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter baseras på allmänt intresse kan du under vissa förutsättningar invända mot hur dina personuppgifter behandlas.

Du kan i vissa fall ha rätt att få tillgång till personuppgifterna i ett sådant format som gör det möjligt att föra över uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig. I vissa fall kan inte Sörmlandstrafiken tillmötesgå din begäran eftersom merparten av personuppgifts-behandlingarna vilar på en rättslig grund där rättigheten inte är tillämplig.

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och tacka nej till olika typer av marknadsföring.

Klagomål och tillsynsmyndighet

Vill du lämna synpunkter på hur vi på Sörmlandstrafiken behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet inom området. Deras adress är: Box 8114, 104 20 Stockholm, datainspektionen@datainspektionen.se, telefonnummer 08-657 6100.

Kontakta oss

För att göra invändningar av Sörmlandstrafikens personuppgiftsbehandlingar eller om du vill ha rättelse, begära överföring (dataportabilitet), begära att Sörmlandstrafiken begränsar behandlingen, begära radering av dina personuppgifter eller om du har frågor om Sörmlandstrafikens behandling av personuppgifter så kontaktar du:

Region Sörmland
Box 529
631 07 Eskilstuna

Du kan även kontakta oss via telefon 0771-22 40 00.

Om du är missnöjd med hur Region Sörmland behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplats.

Har du frågor?

Kontakta Dataskyddsombud Caroline Dexfalk eller Juridiska staben.

Information om skyddade personuppgifter hittar du här!

Johan Tollén, Kommunikatör
Mobil: 072-142 03 40
E-postjohan.tollen@regionsormland.se

Fredrik Gustavsson, pressansvarig, kommunikationsstaben
Mobil: 073-072 29 33
E-post: fredrik.gustavsson@regionsormland.se

FAQ Frågor och svar om det nya biljett- och betalsystemet.

Gäller ett 30-dagars kort i 30 dagar, eller gäller det en kalendermånad?
30 dagar.

Jag har flera produkter på mitt nya resekort. Känner systemet av vilken produkt som ska användas?
Reskassan dras per automatik om ingen annan giltig produkt finns på kortet. Finns exempelvis ett periodkort eller skolkort på kortet så väljs det alltid i första hand. I andra hand väljs reskassa. Om du har ställt in en favoritresa på mina sidor är det priset för denna som dras från din reskassa. Om du inte ställt in en favoritresa dras automatiskt en enkelresa för en zon/vuxen. Om något avviker från det normala säger du till föraren för att få rätt produkt.

Hur stor reskassa kan jag ladda på mitt kort?
Reskassan laddas med jämna hundralappar – minst 100 kr och max 2 000 kr.

Mitt kort är trasigt. Hur gör jag då?
Är kortet trasigt så byter vi ut det mot ett nytt utan kostnad. Har du tappat bort ditt kort behöver du betala 20 kr för ett nytt kort.

Vad händer om jag tappar bort mitt kort?
Om du registrerat kortet på Mina sidor har du Tappa bort-garanti. Då behöver du skaffa dig ett nytt resekort och kontakta kundjtänst så hjälper vi dig att föra över dina biljetter till det nya kortet.  Notera att Tappa bort-garantin gäller för max tre borttappade kort.    

Kan jag köpa biljett ombord på bussen?
Ja, de flesta biljetter kommer du precis som idag kunna köpa ombord på bussen med betalkort. Köper du enkelbiljett är det ett högre pris vid köp ombord på bussen. Om du vill resa till lägre pris kan du istället ladda på pengar på din reskassa vilket du också kan göra på bussen.

Måste man ha ett resekort?
Nej, vissa av våra biljettyper skrivs ut på papper eller laddas ned till din smartphone via Sörmlandstrafikens app. Vill du ha ett periodkort eller reskassa måste du dock använda ett resekort.

Ska alla biljetter valideras i de nya maskinerna?
Biljetter på papper och resekort ska valideras. Mobilbiljett kommer till en början att valideras visuellt för föraren precis som idag. Inom kort kommer dock även mobilbiljetter att kunna valideras. Har du köpt en enkelbiljett som pappersbiljett finns det en streckkod på biljetten som du validerar om du gör en övergångsresa.

Går det att annullera ett köp i bussen?
Aktiverade månadskort kan inte annulleras på bussen, däremot går det att annullera en enkelbiljett – inom en viss tid. Det rör sig om några minuter – men vi återkommer med ett mer exakt svar.

Kan jag resa med tåg på mitt resekort?
30 dagarskort zon eller län gäller mellan de stationer som finns inom området där biljetten gäller. Undantaget är Södertälje, dit gäller det endast på buss.

Går det inte att registrera ett konto?

Har ditt bekräftelsemejl hamnat i skräpposten? Har du skrivit in rätt e-postadress? Ibland kan det följa med något oönskat tecken av bara farten. Det kan också bli problem om du kopierar in adressen i stället för att skriva in den. Har du ett konto från Microsoft (Hotmail, Live eller Outlook) kan bekräftelsemejlet fastna. Då behöver du göra adressen noreply@sormlandbiljett.se betrodd för att det ska komma fram.

Byte av epostadress och användarnamn

Önskar du byta e-postadress gör du det under ”Min profil”. Klicka på ditt namn när du är inloggad och välj ”Min profil”. Klicka sedan på ”Redigera kontoinformation”.

Hur raderar jag mitt konto?

Om du önskar radera ditt konto, gör du det under ”Min profil”. Klicka på ditt namn när du är inloggad och väl ”Min profil”. Klicka sedan på ”Redigera kontoinformation”.

 

Förseningsersättning Förseningsersättning gäller om du blir mer än 20 minuter försenad. Här kan du läsa om hur du ska göra för att få förseningsersättning, och vilka villkor som finns.

Förseningsersättning gäller om du blir mer än 20 minuter försenad. Resenären har också rätt till ersättning om det finns skälig anledning att tro att resan kommer att bli minst 20 minuter försenad till sin slutdestination, även om föraren sedan lyckas köra ikapp förseningen. Observera också att du inte behöver ha köpt en biljett för att ha rätt till ersättning. Det räcker att du har infunnit dig för en transport och planerat att resa. Här nedan ges information om förseningsersättning och vilka villkor som gäller.

Var ansöker jag om förseningsersättning?
Vårt önskemål är att du som kund inkommer med din reklamation av förseningen via Sörmlandstrafikens webbformulär. Har du ingen möjlighet att fylla i formuläret är du naturligtvis välkommen att kontakta Sörmlandstrafikens Kundservice på telefon 0771-22 40 00 så hjälper vi dig. 

När kan jag få ersättning?
Grundregeln är att du alltid har rätt till ersättning om förseningen är mer än 20 minuter. De nya villkoren från februari 2021 innebär att du som resenär har rätt till ersättning på minst 50 procent av biljettpriset vid minst 20 minuters försening. Den procentuella ersättningen ökar sedan beroende på hur stor din försening är. För dig som reser med något av Sörmlandstrafikens periodkort gäller att beloppet som återbetalas baseras på ett genomsnitt av de antal resor som våra resenärer gör. För dig som reser med något av Sörmlandstrafikens periodkort gäller att beloppet som återbetalas baseras på ett genomsnitt av de antal resor som våra resenärer gör.

Hur betalas min ersättning ut?
Förseningsersättning kan betalas ut i form av reskassa. Det är också möjligt att få ersättningen insatt på ditt konto. Hur du vill få utbetalningen väljer du när du skickar in ansökan.

Vi använder oss av SUS (Swedbanks utbetalningssystem) för utbetalning till svenska bankkonton och på utbetalningsavier. Ditt personnummer används för att hämta uppgifter om konto eller utbetalningsadress. Du som begär kontant ersättning från oss behöver ansluta dig till Swedbanks kontoregister för att snabbt och smidigt få pengarna utbetalda direkt till bankkonto. Om du inte är ansluten till registret skickas en utbetalningsavi till din folkbokföringsadress, vilket kan medföra en extra kostnad för dig som resenär.

Om du reser med tåg
Om du åker med Sörmlandstrafikens resekort på tåg, likställs Sörmlandstrafikens förseningsersättning med respektive tågoperatörs förseningsersättning.

OBS! I dessa fall gör du din reklamation till Sörmlandstrafiken direkt och inte till tågoperatören - Sörmlandstrafiken handlägger ansökan. Ersättningen betalas sedan ut till av dig angivet konto eller i form av reskassa från Sörmlandstrafiken

Ersättning för alternativt färdsätt
Om du förväntas bli mer än 20 minuter försenad har du rätt att bli kompenserad för resa med alternativa färdmedel som privatbil eller taxi. Du måste själv bedöma om du ska välja alternativt färdsätt och reklamera resan i efterhand. Ersättning för privatbil/taxi kan inte kombineras med ersättning för resans pris.

Taxiresa ersätts med ett kontantbelopp motsvarande taxiresans faktiska kostnad eller i form av reskassa. Ersättning för taxiresa är begränsad till max 1 210 kronor.

Resa med privatbil ersätts kontant eller i form av reskassa enligt Skatteverkets regler för skattefri ersättning och är begränsad till max 1 210 kronor.

Ersättning utgår endast för transportkostnaden och Sörmlandstrafiken ersätter exempelvis inte dricks eller andra kostnader.

Originalkvitton
Använder du webbformuläret eller ringer oss är det viktigt att skicka in dina kvitton, så att vi kan hantera ditt ärende så snabbt som möjligt. När du fyller i webbformuläret eller pratar med oss i telefon får du ett ärendenummer som du ska märka dina kvitton med.

Kvittona - märkta med ärendenumret - skickar du till adressen nedan. Du behöver inte sätta på ett frimärke, Sörmlandstrafiken står för portot: 

Sörmlandstrafiken
Svarspost
20624434

Rademachergatan 16
632 18 Eskilstuna

När ska anspråk göras?
För att få förseningsersättning ska resenärens reklamation av förseningen ha kommit in till Sörmlandstrafiken 60 dagar efter inträffad försening. Reklamation som inkommer efter 60 dagar prövas om det föreligger godtagbara skäl till varför reklamationen inte inkom tidigare.

Efter att din ansökan om ersättning kommit Sörmlandstrafiken fattar Sörmlandstrafiken ett beslut om ansökan ska beviljas. Eventuell ansökan om omprövning av detta beslut ska göras senast tre veckor efter att beslutet fattats.

Hittegods Har du glömt någonting på bussen? Så här kontaktar du våra hittegodsavdelningar

Sörmlandstrafiken har inga egna bussar eller anställda bussförare. För att du ska kunna resa med bussarna i Sörmland har vi avtal med trafikbolag som utför trafikuppdragen åt oss. Dessa viktiga samarbetspartners är Transdev, Bergkvara Buss och Nobina.

Du kan ringa dem (måndag till fredag) om du tror dig ha glömt kvar något.

Kontakta Trafikupplysningen på 0771-22 40 00 om du vill veta vilket trafikbolag som kör din linje.

Trafikbolag i Sörmland:

Hittegods Nobina Sörmland (Nyköping, Flen, Katrineholm, Trosa, Vingåker) har telefontid 09.30–11.30.

Under dessa tider går det bra att ringa dem på telefonnummer 0155-40 16 29,

I Nyköping kan hittegods hämtas på Nobinas garage helgfria vardagar klockan 09.00 –14.30.

Nyköping
Nobina
Gasverksvägen 7
611 35 Nyköping 

Hämtning av hittegods på övriga garage sker efter överenskommelse.

Nobinas övriga garage i Sörmland:

Flen
Nobina
Öjavägen 1
642 93  Flen

Katrineholm
Nobina
Videvägen 12
641 49  Katrineholm

Trosa
Nobina
Industrigatan 31
619 00  Trosa

Vingåker
Nobina
Idrottsvägen 3
643 31  Vingåker

Hittegods hos Bergkvara Buss i Strängnäs har öppet helgfri vardag klockan 09.00-12.00 samt 13.00-16.00.

Under dessa tider går det bra att ringa till deras växel på 0152-238 25.

Strängnäs
Bergkvara Buss
Harvstigen 1
645 41  Strängnäs

I Eskilstuna har Transdevs hittegods har telefontid helgfria vardagar 09:30-11:30

Telefonnummer: 016-150142. 

Garaget är öppet för besök mellan 9:00-12:00 och 13:00-15:00 helgfria vardagar.

Eskilstuna
Transdev
Fabriksgatan 10
633 46  Eskilstuna