Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands kollektivtrafikmyndighet
Om oss

Sörmlands kollektivtrafikmyndighet har det samlade ansvaret för kollektivtrafiken i länet. Myndigheten organiseras som ett kommunalförbund med Landstinget Sörmland och länets nio kommuner som medlemmar.

Myndigheten använder Sörmlandstrafiken som varumärke.

Genom den nya lagen om kollektivtrafik som gäller från den 1/1 2012 är marknaden för kollektivtrafik öppen för fri konkurrens.

Den regionala kollektivtrafikmyndigheten har några lagstadgade uppgifter:

* Ta fram ett trafikförsörjningsprogram som bland annat ska innehålla en redovisning av behovet av regional kollektivtrafik samt mål för kollektivtrafikförsörjningen.

* Inför upphandling av regional kollektivtrafik ska myndigheten fatta ett särskilt beslut om trafikplikt (trafikåtagande).  Begreppet regional kollektivtrafik omfattar all kollektivtrafik inom länet som är av allmän betydelse samt även trafik över länsgränser vars huvudsakliga syfte är arbets- och studiependling.

* Ett kollektivtrafikföretag som har för avsikt att på kommersiell grund bedriva kollektivtrafik ska anmäla det till berörd myndighet.

Organisation
Styrdokument
Direktionen

Förbundsdirektionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet väljs på fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då val till fullmäktige har ägt rum i hela landet.

Direktionen ska bestå av 14 ledamöter och 14 ersättare. 1 vardera från respektive medlemskommun och 5 ledamöter/ersättare från landstinget. Direktionen har ordinarie möten cirka 4 gånger per år. 

2017 är sammanträdena förlagda till 16 mars, 12 maj, 6 oktober och 22 november.

För närvarande har förbundsdirektionen följande sammansättning:

Ordförande

Monica Johansson (S)

Vice ordförande

Daniel Portnoff (M)

Ledamöter                                             Landsting/Kommun

Sarita Hotti (S)                                        Eskilstuna kommun

Jan-Erik Larsson (S)                               Flens kommun

Ann-Sofie Lifvenhage (M)                      Gnesta kommun

Göran Dahlström (S)                              Katrineholms kommun

Mattias Claesson (C)                              Landstinget Sörmland

Carl Werner (MP)                                   Landstinget Sörmland

Monica Johansson (S)                           Landstinget Sörmland

Magnus Leivik (M)                                  Landstinget Sörmland

Ingrid Jerneborg Glimne (M)                 Landstinget Sörmland

Urban Granström (S)                              Nyköpings kommun

Catharina Fredriksson (S)                       Oxelösunds kommun

Jacob Högfelt (M)                                  Strängnäs kommun

Daniel Portnoff (M)                                Trosa kommun

Anneli Bengtsson (S)                              Vingåkers kommun

 

Ersättare                                               Landsting/Kommun

Ingrid Sermeno Esscobar (MP)             Eskilstuna kommun

Roger Tiefensee (C)                              Flens kommun

Johan Rocklind (S)                                Gnesta kommun

Lars Härnström (M)                               Katrineholms kommun

Ann-Sofie Jacobsson (MP)                    Landstinget Sörmland

Christer Kax Sundberg (FP)                   Landstinget Sörmland

Jan Norberg (VÅFP)                              Landstinget Sörmland

Christina Södling (S)                              Landstinget Sörmland

Ulf Westerberg (M)                                Landstinget Sörmland

Anna Af Sillén (M)                                  Nyköpings kommun

Dag Bergentoft (M)                                Oxelösunds kommun

Leif Linström (S)                                    Strängnäs kommun

Ann-Sofie Soleby-Eriksson (S)               Trosa kommun

Christer Nodemar (M)                           Vingåkers kommun

Kallelse och förslag till dagordning
Trafikförsörjningsprogram

Samrådsremiss om Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är lagstadgat och utgör den plattform för arbetet som gör det möjligt att utveckla kollektivtrafiken i regionen som ett hållbart trafikslagsövergripande transportsystem. Programmet är strategiskt och långsiktigt till sin karaktär omfattar all kollektivtrafik inom länet och trafik som tillgodoser behov av arbetspendling och annat dagligt resande inom länet och till angränsande län.

Materialet som du hittar längre ner är samrådsversionen av Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram. Programmet utgår från de nationella transportpolitiska målen och är samordnat med den regionala utvecklingsplaneringen och stadsplaneringen, liksom med annan samhälls- och infrastrukturplanering på lokal, regional och nationell nivå.

Remisstiden pågår fram till den 20 februari 2017. Synpunkter och förslag lämnas skriftligen företrädesvis via på e-post till kollektivtrafikmyndigheten@dll.se. Ange diarienummer SKTM16-0085 vid svar.

Alla synpunkter som kommer in under remisstiden kommer att sammanställas och bemötas i en samrådsredogörelse. Trafikförsörjningsprogrammet revideras därefter med utgångspunkt i de inkomna synpunkterna och annan utveckling. Avsikten är att det nya regionala trafikförsörjningsprogrammet ska fastställas av direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet i samband med direktionens sammanträde den 16 mars 2017.

Kontaktperson för samråden och trafikförsörjningsprogrammet är Bengt Stålner, bengt.stalner@sormlandstrafiken.se.

Vi ser fram emot dina synpunkter.

Ta del av samrådsremissen här.

Anmälan om kommersiell trafik

Om man vill utföra kollektivtrafik på kommersiella villkor så måste man enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik sedan den 1 januari 2012 anmäla det. En sådan anmälan görs till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. I Sörmlands län är det Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet som är regional kollektivtrafikmyndighet.

Anmälan måste lämnas till myndigheten senast 21 dagar före trafikstart. Använd denna anmälningsblankett. 

Skicka anmälan till:
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Box 591
611 10 Nyköping

Eller med e-post till:
kollektivtrafikmyndigheten@dll.se

Kontakt för anmälan och frågor om kommersiell trafik:
Henrik Posse, specialist trafikförsörjning, 0155-26 59 19
Carl Nordblom, myndighetsjurist, 0155-26 59 32

Anmälningsskyldighet när kollektivtrafik upphör
Om ett kollektivtrafikföretag tänker upphöra att bedriva kollektivtrafik på kommersiell grund måste en anmälan om det skickas till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Anmälan om upphörande måste  ha kommit in till myndigheten senast 21 dagar innan kollektivtrafiken upphör. I anmälan ska det framgå vilken eller vilka linjer anmälan avser och när kollektivtrafiken ska upphöra.

Mer information finns också hos Transportstyrelsen med föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet och trafikantinformation TSTS 2012:2.

Aktuella upphandlingar
Lediga tjänster
Kvalitetsutvecklare

Som kvalitetsutveckare får du en viktig roll i en ung, modern organisation och ansvarar för att säkerställa att trafikavtalen efterlevs och att bidra med förslag till ständiga förbättringar.

Det är en tjänst som ska tillsättas, men du kan själv välja om du vill söka till kontoret i Eskilstuna eller i Nyköping. 

Sök tjänsten i Eskilstuna här!
Sök tjänsten i Nyköping här!

Ekonomiansvarig

Nu söker vi en ekonomiansvarig till kontoret i Nyköping. 

Läs mer om tjänsten här!

Sök tjänsten här senast den 1 juni. 

Bussförare

Söker du arbete som bussförare?

All vår trafik görs på entreprenad och körs av privata företag. Om du vill arbeta som bussförare hänvisar vi till de trafikföretag som kör våra bussar:

Transdev

Nobina

Bergkvara buss

Kontakta oss
Kontakta oss
E-post: kollektivtrafikmyndigheten@dll.se (direkta kundärenden hänvisas till kundservice@sormlandstrafiken.se)

Telefon:
0155-20 20 50

Fax: 0155-20 50 51

Myndighetssekreterare
telefon: 0155-26 59 14

Besöksadress: Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Tingshusplatsen 2 611 32 Nyköping


Station360 Resecentrum
Järnvägsplan  632 20 Eskilstuna
Telefon 0155-26 59 24

Postadress: Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Box 591 611 10 Nyköping

Kontaktpersoner

Myndighetschef Helena Ekroth
Telefon: 070-256 42 60
E-post: helena.ekroth@sormlandstrafiken.se

Trafikförsörjningschef Hanna Bergström
Telefon: 0155-26 59 51
E-post: hanna.bergstrom@sormlandstrafiken.se

Kvalitetsutvecklare Eva Lindblom
Telefon: 0155-26 59 02
E-post: eva.lindblom@sormlandstrafiken.se

Trafikutvecklare Ann-Chatrin Holmström
Telefon: 0155-26 59 30
E-post: ann.chatrin.holmstrom@sormlandstrafiken.se

Kanslichef Henrik Sollenborn
Telefon: 0155-26 59 09
E-post: henrik.sollenborn@sormlandstrafiken.se

Verksamhetsutvecklare Ulrika Åkerblom Sandberg
Telefon: 0155-26 59 03
E-post: ulrika.akerblom.sandberg@sormlandstrafiken.se

Avdelningschef ekonomi och HR
Helene Lundkvist Lontos
Telefon: 0155-26 59 25
E-post: helene.lundkvist.lontos@sormlandstrafiken.se

Ekonomiansvarig Morteza Ashouri
Ekonomiansvarig
Telefon: 0155-26-59 08
E-post: morteza.ashouri@sormlandstrafiken.se 

Servicecenterchef Charlotte Nilsson
Telefon 0155-26 59 90
E-post: charlotte.nilsson@sormlandstrafiken.se

Kommunikationschef Monica Olsson
Telefon 0155-26 59 10
E-post: monica.olsson@sormlandstrafiken.se

Kommunikatör Emil Berglund
Telefon 0155-26 59 42
E-post: emil.berglund@sormlandstrafiken.se 

Kommunikatör Johan Tollén 
Telefon 0155-26 59 41 
E-post: johan.tollen@sormlandstrafiken.se  

Försäljningsansvarig Zana Zgog
Telefon: 0155-26 59 34
E-post: zana.zgog@sormlandstrafiken.se

Avdelningschef Strategisk utveckling och analys Åsa Bjerke
Telefon 0155-26 59 38
E-post: asa.bjerke@sormlandstrafiken.se

Utredare Katarina Olsson
Telefon: 0155-26 59 29
E-post: katarina.olsson@sormlandstrafiken.se

Utredare Matthias Pfeil
Telefon: 0155-26 59 21
E-post: matthias.pfeil@sormlandstrafiken.se

Utredare David Pettersson
Telefon: 0155-26 59 24
E-post: david.pettersson@sormlandstrafiken.se

Specialist trafikförsörjning Henrik Posse
Telefon: 0155-26 59 19
E-post: henrik.posse@sormlandstrafiken.se

Specialist trafikförsörjning Anna Stenberg
Telefon: 0155-26 59 39
E-post: anna.k.stenberg@sormlandstrafiken.se

Protokoll och rapporter
Protokoll från direktionen
Protokoll 2017
Protokoll 2016

Här hittar du protokoll från sammanträdena i direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. 

Justerat protokoll 2016-11-16

Justerat protokoll 2016-09-29 del 1
Justerat protokoll 2016-09-29 del 2

Justerat protokoll 2016-05-12

Justerat protokoll 2016-03-16

Protokoll 2015

Här hittar du protokoll från sammanträdena i direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. För att ta del av äldre protokoll, kontakta Sörmlands kollektivtrafikmyndighet på telefon: 0155-20 20 50.

Justerat protokoll 2015-12-16

Justerat protokoll 2015-11-19

Justerat protokoll 2015-10-08

Justerat protokoll 2015-05-06

Justerat protokoll 2015-02-19

Justerat protokoll 2015-01-08

 

 

 

 

 

 

Pressmeddelanden
Här är nya avtalet för serviceresor i Flen och Nyköping

Nu har Sörmlands kollektivtrafikmyndighet kommit i mål med sin upphandling av serviceresor i Flen och Nyköping.
Därmed är det klart hur den delen av kollektivtrafiken, som bland annat innefattar färdtjänst och sjukresor, kommer att organiseras de kommande åren.

Läs hela pressmeddelandet här!

Sörmlänningarnas attityd till kollektivtrafiken har förändrats

Sörmlänningarnas syn på kollektivtrafiken i länet har förändrats – i positiv riktning. Det visar färska siffror från Sörmlandstrafiken. 

Läs hela pressmeddelandet här! 

Bussresandet slår rekord i Sörmland

Sörmlänningarna åker buss som aldrig förr. 2016 blev ett rekordår för busstrafiken i länet och antalet bussresor ökade med sju procent jämfört med 2015.

Läs hela pressmeddelandet här!

Sörmlandsresenärerna har det smartaste biljettsystemet

Resenärer med Sörmlands kollektivtrafik har det smartaste biljettsystemet. Sörmlandstrafikens innovativa biljettsystem har prisats på en internationell galakonferens i London.

Läs hela pressmeddelandet här! 

Nu kan resenärer se exakt var bussen är

Sedan någon månad tillbaka kan resenärer se var bussarna befinner genom att använda Sörm-landstrafikens app. Resenären letar upp sin buss i appen och klickar därefter på kartan för att se exakt var bussen är. Införandet av realtidskarta i appen är en av de förbättringar som Sörmlandstrafiken har genomfört senaste tiden för att resenärer ska få aktuell trafikinformation.

Läs pressmeddelandet här.

Decemberförändringar

Mer regionaltågstrafik från december 2016

De regionalt kollektivtrafikansvariga har tidigare beslutat om en omfattande satsning för att förbättra regionaltågstrafiken i Mälardalen, med mer trafik, nya biljetter och nya tåg. 

Läs pressmeddelandet här.

Nya biljettpriser och biljettprodukter föreslås gälla i Sörmlands kollektivtrafik från 1 oktober

Nya biljettpriser och biljettprodukter föreslås gälla i Sörmlands kollektivtrafik från 1 oktober. Läs mer här.

Nya tidtabeller från söndag den 11 december 2016

Nya tidtabeller från söndag den 11 december
Den 11 december byter Sörmlandstrafiken till en ny tidtabell för bussarna i Sörmland. Läs pressmeddelandet här.
Planerade namnbyten på hållplatser

 

Sörmlandstrafiken tar över bokningar av serviceresor

Från den 1 februari 2016 slår Servicecenter Sörmland fullt ut upp portarna för att ta emot bokningar för serviceresor såsom färdtjänst, sjukresor och särskoleskjuts. Samtidigt tar vi över ledning och dirigering över Servicetrafiken. Redan från den 18 januari 2016 tar Servicecenter emot bokningar för resor som ska ske efter den 1 februari 2016. Läs pressmeddelandet här

Nävertorps Specialtransport AB begär att få säga upp avtalet kring serviceresor i Eskilstuna

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har fått in en begäran från Nävertorps Specialtransport AB om att säga upp avtalet gällande anropsstyrda trafik, såsom färdtjänst och sjukresor, i om-råde Eskilstuna. Läs mer här.

Avtal för serviceresor har tecknats

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har efter upphandling tecknat avtal för serviceresor i tre områden i Sörmland.

De avtal som har tecknats gäller för områdena Katrineholm, Strängnäs och Oxelösund. Ort anger i dessa fall fordonets stationeringsort men omfattar trafikuppdrag såsom färdtjänst och sjukresor i hela Sörmland. I avtalen i områdena Katrineholm och Oxelösund ingår också an-ropsstyrd allmän kollektivtrafik i Sörmlands län samt linjetrafik som utförs med mindre fordon.

Läs mer här.

Rapporter och utredningar
Årsredovisningar

Här hittar du våra årsredovisningar.

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Bussreklam Informationsytor på Sörmlandstrafikens bussar
Bussreklam i Sörmland

Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, Sörmlandstrafiken, ansvarar för och säljer informationsytorna som finns i och utanpå bussarna i Sörmland.

Ytorna finns på stadsbussarna i Eskilstuna, Strängnäs och Nyköping och kan användas för samhällsinformation.

När du vill boka en plats kontaktar du vår bokningsadministration via
e-post: bussreklam@sormlandstrafiken.se. Bokningen är också öppen på telefon 0155-26 59 33 måndag till fredag mellan 09.00-15.00.

Läs mer i produktbladet här.